Privacy-verklaring

 

  1. Praktijk Rouw en Zo voldoet aan wettelijke verplichting om te zorgen dat er een persoonlijk dossier van u wordt aangelegd. Praktijk Rouw en Zo neemt hierin uw persoonsgegevens op en uw dossier bevat aantekeningen over u die door mij (Siny Brakhuis) worden gemaakt tijdens de begeleiding die ik u biedt. Dit om te zorgen dat er een goed verloop is in de vervolgsessies die de praktijk met u heeft. Uitsluitend met uw schriftelijke toestemming zal de praktijk zo nodig contact leggen met bijvoorbeeld uw huisarts of andere behandelaar om tot een nuttige samenwerking te komen. De praktijk is wettelijk verplicht correct met uw dossier om te gaan en houdt zich aan de geheimhoudingsplicht. U mag rekenen op een professionele bewaking van uw dossier. Als er zich veranderingen voordoen in uw persoonsgegevens dan wordt er van u verwacht dat u dit aan praktijk Rouw en Zo doorgeeft, zodat uw gegevens up-to-date blijven.. Er zal altijd gevraagd worden om deze verklaring te ondertekenen. U kunt deze verklaring weer schriftelijk intrekken. De praktijk gaat er dan vanuit dat u stopt met de sessies. Uw dossier is altijd voor u ter inzage beschikbaar. Wel dient u dit schriftelijk aan te vragen. Uw dossier wordt 1 jaar bewaard, waarna het vernietigd wordt. Ook wordt uw dossier vernietigd als ik stop met werken. In overleg met u kan uw dossier naar een collega worden overgeheveld (zie punt 3). Dit uitsluitend na uw schriftelijke toestemming.
  2. Na contact via mijn mailadres: sienbrak.art@gmail.com of telefoonnummer 06-30600026 met Praktijk Rouw en Zo volgt de eerste aanleg van uw dossier. De gegevens die u dan doorgeeft aan mij, zijn een opstap naar uw eerste sessie met de praktijk. In dit dossier komen uw persoonsgegevens en het onderwerp dat u met mij (Siny Brakhuis) wilt bespreken. Er wordt een afspraak gemaakt met u voor een eerste contact. Tijdens dit contact (de intake) wordt het verdere verloop van begeleiding met u besproken. De tussentijdse telefonische contacten die u met de praktijk heeft, zullen eveneens aangevuld worden in het dossier. U gaat akkoord met mailcontact welke toegevoegd of gerapporteerd wordt in uw dossier. Mocht u geen gebruik maken van contact na de intake, dan worden uw gegevens na zes weken vernietigd.
  3. Het dossier is uitsluitend ter inzage en aanvulling voor Praktijk Rouw en Zo en dit wordt op correcte wijze bewaakt. Uw dossier wordt nooit aan derden getoond, tenzij u daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn een (vervolg)behandelaar of huisarts.
  4. Mocht u uw dossier ter inzage mee willen nemen, dan dient u een verklaring te ondertekenen dat deze in uw bezit is, voorzien van datum van afgifte, uw persoonsgegevens en uw handtekening. Dit om te voorkomen dat Praktijk Rouw en Zo aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel verlies of dat uw dossier in handen van derden terecht komt.